เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตรของคนไทยบริษัทฯมีแนวความคิดที่
ต้องการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เรามุ่งค้นคว้าและพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรใหม่ๆ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่

ด้วย
ประสบการณ์
มากกว่า
40 ปี

รายละเอียด
เพิ่มเติม

พ.ศ 2010

พ.ศ 2537

พ.ศ 2558

ก่อตั้งบริษัท
และผลิตภัณฑ์
ชนิดแรกที่ผลิต
คือ ไถควาย

จัดตั้งบริษัท ซูโมต้า จำกัด ผลิต
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก สำหรับใช้ใน
การเกษตรโดยใช้เครื่องหมายการค้าชื่อ
ทะเลทอง เพื่อจำหน่ายในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้าน

จากอดีต-จนถึงปัจจุบันเราได้มีการ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง และในปัจจุบัน เรามีผลิตภัณฑ์
เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
ครบวงจร

Our Partner Our Distributor ตัวแทนจำหน่าย

All Product Highlight