เกี่ยวกับเรา

Talaythong Factory Co.,Ltd.

บริษัท ทะเลทอง แฟคเตอรี่
เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
ของคนไทยบริษัทฯ มีแนวความคิดที่ต้องการผลิตสินค้า
ที่ดีมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด เรามุ่งค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การเกษตรใหม่ๆ เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น
มีความสะดวกทุ่นเวลา แรงงาน ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพื่อความสะดวกใน
การแปรรูป สินค้าทางเกษตรซึ่งการแปรรูปสินค้าการเกษตรนี้ทำให้สินค้าการเกษตรของไทย
มีมูลค่าสูงขึ้นบริษัทฯเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยใช้ชื่อ ”โรงงานทะเลทอง” ปัจจุบันได้
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัททะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด โดยมีทุนจดทะเบียน 17 ล้านบาท

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

เราได้มีการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง และในปัจจุบัน เรา
มีผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและ
อุปกรณ์การเกษตร
ครบวงจร

ได้แก่ รถไถนา, รถไถนั่งขับ, เครื่องยนต์ดี
เซลขนาดเล็ก, เครื่องนวดข้าว, เครื่องสีข้าว,
เครื่องเกี่ยวข้าว, พัดลม, แท่นเกียร์ฉุดพัดลม
EVAP และ อุปกรณ์นากุ้ง เช่น เกียร์ตีน้ำ,
เกียร์ตีกลับ 2 ทาง, 3 ทาง และ 4 ทาง
 • ชื่อบริษัทบริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด
 • ที่ตั้งสำนักงาน
  และโรงงาน
  38/1-2 ถ. จารุวร อ. พนัสนิคม
  จ. ชลบุรี 20140
 • ชั่วโมงการทำงานวันจันทร์- วันศุกร์ 8.00 -17.00 น.
 • เนื้อที่โรงงาน25 ไร่ (40000 ตารางเมตร)
 • เบอร์โทรศัพท์0-3846-2868-71
 • ทุนจดทะเบียน17 ล้านบาท
 • ก่อตั้งเมื่อวันที่2513
 • บุคลากร150 คน

รถไถนา, ผานจาน,
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก,
เครื่องสีข้าว, เครื่องนวดข้าว,
พัดลม 58 นิ้ว,
แท่นเกียร์ฉุดพัดลม EVAP,
อุปกรณ์ตีน้ำนากุ้ง,
รถเพื่อใช้ในการเกษตร

รถไถนา 5000 ชุด/ปี
ผานจาน 5000 ชุด/ปี
เครื่องสีข้าว 100 ชุด/ปี
เครื่องนวดข้าว 10000 ชุด/ปี
พัดลม 58 นิ้ว 1000 ชุด/ปี
แท่นเกียร์ฉุดพัดลม EVAP 200 ชุด/ปี
รถเพื่อใช้ในการเกษตร 200 ชุด/ปี
จากอดีตถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2514

ค้นคว้า พัฒนา และผลิตรถไถนาประเภทผลักเลี้ยว

พ.ศ. 2519

ค้นคว้า พัฒนา และผลิตแท่นโม่มันเส้น(สำปะหลัง),
รถไถนั่งขับ 4 ล้อ และเครื่องนวดข้าว

พ.ศ. 2521

พัฒนา และผลิตรถไถนาประเภทมีเกียร์

พ.ศ. 2529

ค้นคว้า วิจัย และผลิตเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก เคลื่อนที่ได้ รุ่น GS9A

พ.ศ. 2539

เริ่มจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, บรูไน โดยใช้เครื่องหมายการค้าชื่อ ทะเลทอง (Talaythong)

พ.ศ. 2543

วิจัย พัฒนาและผลิตพัดลม และ แท่นเกียร์ฉุดพัดลมเล้าไก่ เพื่อใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล ในโรงเรือนเลี้ยงไก่และสุกรในระบบปิด (อีแว๊ป)

พ.ศ. 2545

พัฒนาและผลิตเครื่องสีข้าวรุ่น GS 9C 2002 เป็นเครื่องสีข้าวที่สามารถสีข้าวกล้องและข้าวสารขาวในเครื่องเดียวกัน

พ.ศ. 2547

ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลทะเลทองขนาด 20 แรงม้า

พ.ศ. 2551

เป็นผู้นำเข้าและเป็นผู้แทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์มิตซูบิชิในประเทศไทย

พ.ศ. 2510

ก่อตั้งบริษัท และผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่ผลิต คือ ไถควาย

พ.ศ. 2518

พัฒนาและผลิตรถไถนาประเภทบีบเลี้ยว

พ.ศ. 2520

เริ่มนำเครื่องกลึงชิ้นส่วนซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการผลิต

พ.ศ. 2523

เริ่มจำหน่ายสินค้าเข้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

พ.ศ. 2537

จัดตั้งบริษัท ซูโมต้า จำกัด ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก สำหรับใช้ในการเกษตร โดยใช้เครื่องหมายการค้าชื่อ ทะเลทอง เพื่อจำหน่ายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

พ.ศ. 2540

วิจัย พัฒนา และผลิต อุปกรณ์นากุ้ง ได้แก่เกียร์ตีน้ำ, เกียร์ตีกลับ 2 ทาง, 3 ทาง
และ 4 ทาง

พ.ศ. 2544

เครื่องยนต์ดีเซลทะเลทอง ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ (ม.อ.ก. 787-2531) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2546

คิดค้นและพัฒนาระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์ดีเซลทะเลทอง
ขนาดเล็กโดยใช้ปั๊มน้ำ

พ.ศ. 2550

พัฒนารถเพื่อใช้ในการเกษตร (ใช้สำหรับไร่ปาล์มน้ำมัน) โดยใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็ก 11.0 แรงม้าเป็นต้นกำลัง

พ.ศ. 2555

พัฒนาและ ผลิตรถเกี่ยวข้าว (Combine Harvester) ที่เหมาะสมกับพื้นที่และพันธุ์ข้าวไทย และประ เทศ เพื่อนบ้าน
บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีมี
คุณภาพตรงตามต้องการของลูกค้า
บริษัท ฯมุ่งวิจัยและพัฒนาสินค้าให้เกษตรกรไทย
มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล
และช่วยลดต้นทุนผลิต
ด้วยการยกระดับฐานะความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้น