สินเชื่อทะเลทอง

Talaythong Factory Co.,Ltd.

รายละเอียดสินเชื่อทะเลทอง

จากการที่บริษัททะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด ได้นำเข้าแทรคเตอร์ มิตซูบิชิ จากประเทศญี่ปุ่นและ ได้ขยายการผลิตเครื่องจักรกล เกษตรอีกหลายชนิด ดังนั้น เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว บริษัททะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัดจึงได้จัดตั้ง บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัดสาขา 1 เพื่อดำเนินงานด้านสินเชื่อโดยเฉพาะ ภายใต้หลักการ

ดาวน์น้อย ผ่อนนาน ดอกเบี้ยต่ำ
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์
  • โดยแบ่งสินเชื่อออก
    เป็น 2 ประเภท คือ
  • เช่าทรัพย์แบบลิสซิ่งใช้กับรถแทรคเตอร์
    มิตซูบิชิ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
  • เช่าซื้อใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตร
    ยี่ห้อ ทะเลทอง ทุกประเภท

สิทธิประโยชน์จากการทำสินเชื่อกับสินเชื่อทะเลทอง

สามารถจ่าย
เงินดาวน์
ส่วนหนึ่งและ
ผ่อนชำระที่เหลือ
เป็นรายเดือน
หรือรายงวด

สามารถเลือก
ระยะเวลาการ
ผ่อน รูปแบบ
การผ่อนเพื่อให้
เหมาะกับ
รายได้ของ
ท่านได้

อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่
(Flat rate)
ตลอดระยะ
เวลาการผ่อน
ชำระ

บริษัทฯรับดำเนิน
การจดทะเบียน
ทำพรบ. ต่อทะเบียน
พร้อมประกันภัยให้
กับลูกค้าตลอดอายุ
สัญญาเช่า ในกรณี
ทำสัญญาเช่าทรัพย์
แบบลิสซิ่ง กับ
แทรกเตอร์มิตซูบิชิ

สามารถใช้
บุคคลการค้ำ
ประกัน โดย
ไม่ต้องมี
หลักทรัพย์ได้

หากท่านสนใจบริการสินเชื่อทะเลทอง ท่านสามารถติดต่อ
สอบถาม และชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ ผู้แทนจำหน่ายทั่ว;ประเทศ
See more