สินเชื่อทะเลทอง

Talaythong Factory Co.,Ltd.

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • มีรายได้เพียงพอต่อการชำระค่างวดสินค้า
 • มีประวัติการชำระดี ไม่มีพฤติกรรมการค้างชำระ
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และมีเบอร์ไทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ไม่ใช่มือถือ)

  คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • เป็นผู้มีรายได้ หรือ ตำแหน่งหน้าที่ในอาชีพหลัก หรือ ตำแหน่งทางสังคม เป็นที่น่าเชื่อถือ
 • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักฐาน และมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • เข้าใจและยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันให้ผู้ขอสินเชื่อทุกกรณี รวมทั้งได้รับการยินยอมจากคู่สมรสให้เป็นผู้ค้ำประกันได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำข้าราชการ ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน รวมทั้งคู่สมรส
  จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน รวมทั้งคู่สมรส จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ หรือคู่สมรส ถ่ายเอกสารจากหน้า 1 – หน้าปัจจุบัน (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด พร้อมแสดงตัวจริงกับ ร้านค้า/ตัวแทน/ศูนย์จำหน่าย
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน, ทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน (หน้า-หลัง), สมุดทะเบียนรถเป็นต้นโดยถ่ายเอกสารแนบ จำนวน 3 ชุด พร้อมแสดงตัวจริงกับ ร้านค้า/ตัวแทน/ศูนย์จำหน่าย
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือ ใบรับเงินจากการขายผลิตผลทางการเกษตร เช่น ใบประทวนสินค้า ใบรับเงินค่าอ้อย ฯลฯ เป็นต้น จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาเอกสารการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดือนล่าสุด เช่น ใบเสร็จค่างวดผ่อนชำระรถยนต์ หรือเครื่องจักรกล ใบเสร็จค่างวดผ่อนชำระค่าบ้านหรือที่ดิน ใบโอนเงินเพื่อชำระค่างวดต่าง ๆ เป็นต้น จำนวน 3 ชุด
 • สัญญาค่าเช่าที่ดิน หรือหนังสือรับรองการใช้ที่ดินในการทำเกษตรกรรม (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
 • ภาพถ่ายบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ขอสินเชื่อ หรืออื่น ๆ ตามความจำเป็น เพื่อประกอบ การพิจารณา
หากท่านสนใจบริการสินเชื่อทะเลทอง ท่านสามารถติดต่อ
สอบถาม และชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ ผู้แทนจำหน่ายทั่ว;ประเทศ
See more