สินเชื่อทะเลทอง

Talaythong Factory Co.,Ltd.

วิธีการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินค่างวดสินค้า ได้โดย

ชำระเงินด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทฯจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ในการโอน เพื่อความสะดวก
ในการชำระเงินของท่าน โปรดนำใบแจ้งหนี้ที่ ทางบริษัทฯ
จัดส่งให้ไปด้วยทุกครั้ง
หากท่านสนใจบริการสินเชื่อทะเลทอง ท่านสามารถติดต่อ
สอบถาม และชมผลิตภัณฑ์ได้ที่ ผู้แทนจำหน่ายทั่ว;ประเทศ
See more